ХҮҮХДЭЭ ДЭЭДЛЭН, ХӨГЖЛИЙГ ЭРХЭМЛЭНЭ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

 

Танилцуулга