Хүүхдийн эрхийг дээдлэн, эрүүл аюлгүй орчинд, ээлтэй хамт олныг бүрдүүлнэ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУУЛЛАГА БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 120-Р ЦЭЦЭРЛЭГ