Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТАНИЛЦУУЛГА

Манай цэцэрлэг 1983 оны 02 сарын 07-ны өдөр ЗХУ-ын зээлийн хөрөнгөөр баригдсан шинэ барилгаа хүлээн авч цэцэрлэгийн 8, яслийн 4 анги нийт 280 хүүхэд, 34 багш ажилтантай үйл ажиллагаагаа эхэлснээс  хойш 32 жил СӨБ олгох үйлчилгээ эрхэлж 13 бүлэгт 500 гаруй  хүүхэд хүлээн авч 15 багш 13 туслах багш, эмч , арга зүйч үйлчилгээний бусад нийт 43 орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Захиргаа санхүү,сургалт арга зүйн баг,эрүүл мэндийн баг гэсэн нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг.